ลงทะเบียน / Register

**Please complete all information in English / กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับการลงทะเบียน**
1. Educational Resources Provider | ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา
2. Education Office/ Institution | สำนักงาน/ สถาบันการศึกษา
3. Other institution | หน่วยงานอื่นๆ

หมายเหตุ กรุณาอัพโหลดไฟล์ เป็นนามสกุล .pdf, .jpg, .png

I confirm my registration and agree to these terms and conditions